NOAH STUDIO

Tác Phẩm Học Viên

STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 15
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 14
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 13
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 12
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 11
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 10
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 26
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 25
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 24
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 23
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 22
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 11
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 10
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 9
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 8
Thực hành Render Vray 3dsmax Công Trình Kiến Trúc
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 21
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 20
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 19
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 18
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 17
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 16
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 15
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 14
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 13
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 12
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 11
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 10
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 9
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 8
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 7
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 6
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 5
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 4
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 3
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 9
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 8
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 7
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 6
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 5
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 4
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 3
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS 2
STUDENT ARTWORK with RHINOCEROS
Bài học viên khóa RHINO – TSPLINES – GRASSHOPPER
Riverside Museum by Zaha Hadid
Hannam-Dong HANDS Corporation Headquarters
Dụng khối Công trình KIẾN TRÚC với Rhinoceros Modeling 3
Graduation Project with Rhinoceros-Tsplines Modeling Architecture
Hiện thực hóa khối ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC với Rhinoceros 2
Hiện thực hóa khối ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC với Rhinoceros
Sản phẩm cuối khóa của lớp PTS
Bài tập Buổi 3 – Vẽ Diagram lớp PTS
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 7
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 6
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 5
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 4
STUDENT ARTWORK with LUMION ARCHITECT 3
MODELING ARTWORK with World Machine
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE 2
STUDENT ARTWORK with REVIT ARCHITECTURE
Dụng khối Công trình KIẾN TRÚC với Rhinoceros Modeling 2
Dụng khối Công trình KIẾN TRÚC với Rhinoceros Modeling